Zvětšené balení Yucca Organic s příměsemi

I.

Základní ustanovení

Provozovatelem osobních údajů podle § 5 písm. o) zákona 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je BOOS TRADE, s.r.o, se sídlem Trieda SNP 5, 040 11 Košice Slovensko, IČO 45 357 323 (dále jen: „provozovatel“)
Osobními údaji se rozumějí všechny informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo odkazem na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Provozovatel jmenoval odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji odpovědné osoby jsou: Ing.Viktor Torok, tel.: 0948326850

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Provozovatel zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které provozovatel získal na základě plnění Vaší objednávky.
Provozovatel zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nutné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
plnění smlouvy mezi Vámi a provozovatelem podle § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
oprávněný zájem provozovatele na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
Účelem zpracování osobních údajů je
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutnou požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany provozovatele plnit,
zasílání obchodních sdělení a výkon dalších marketingových aktivit.
Ze strany provozovatele dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu § 28 Zákona. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.

Doba uchovávání osobních údajů

Provozovatel uchovává osobní údaje
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů provozovatel osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé provozovatele)

Příjemci osobních údajů jsou osoby:
Podílející se na dodávání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
zajišťující marketingové služby.
zajišťující účetnictví
Provozovatel má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb.

VI.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v Zákoně máte
právo na přístup ke svým osobním údajům podle § 21 Zákona,
právo na opravu osobních údajů podle § 22 Zákona, popřípadě omezení zpracování podle § 24 Zákona,
právo na výmaz osobních údajů podle § 23 Zákona,
právo vznést námitku proti zpracování podle § 27 Zákona,
právo na přenositelnost údajů podle § 26 Zákona,
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email provozovatele uvedený v čl. III těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Provozovatel přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla a zálohy.
Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup jen jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formulářeBOOS TRADE, s.r.o, se sídlem Trieda SNP 5, 040 11 Košice Slovensko, IČO 45 357 323

Košík